Środowisko i ekologia

Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2014 r.poziomach recyklingu

Informacja za rok 2014 o miejscach zagospodarowania poszczególnych odpadów komunalnych

Czytaj więcej: Informacja o osiągniętych przez Gminę Raba Wyżna w 2014 r.poziomach recyklingu

Instalacja ogniw fotowoltaicznych - złóż ankietę

Wójt Gminy informuje, że gmina Raba Wyżna rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach publicznych i prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca

Czytaj więcej: Instalacja ogniw fotowoltaicznych - złóż ankietę

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Raba Wyzna.

Czytaj więcej: Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Środowisko i ekologia

Gmina skupia w swych granicach cenne elementy naturalnego środowiska przyrodniczego, dlatego też całość gminy uznana została jako obszar chronionego krajobrazu. Oznacza to, że obszar ten podlega zagospodarowaniu w sposób zapewniający uzyskanie pożądanego stanu równowagi w przyrodzie. Ochrona przyrody realizowana jest również poprzez ochronę ginących gatunków roślin i zwierząt. Ponadto na terenie gminy indywidualną formą ochrony objętych jest 6 pomników przyrody. Teren gminy Raba Wyżna nie jest objęty formą ochrony przyrody, jaką jest park narodowy. Nie wchodzi on też w skład otuliny takiego parku. Nie mniej jednak z terenu gminy można dostać się do Gorczańskiego Parku Narodowego, czy też robić wędrówki na stoki Babiej Góry w Babiogórskim Parku Narodowym.

Surowce mineralne

Złoża surowców mineralnych występujących na terenie gminy obejmują głównie grupę – surowce skalne, do których zalicza się piaskowce i żwiry. Piaskowce występują we wszystkich jednostkach strukturalnych Karpat fliszowych i stosowane są w różnych dziedzinach budownictwa i drogownictwa, w zależności od ich własności technologicznych. Złoża kamieni drogowych i budowlanych znajdują się w Sieniawie, których zasoby bilansowe (geologiczne) wynoszą 200 tys. t. Obecnie są to złoża zaniechane.

Woda

Na obszarze gminy Raba Wyżna wyróżnić można poziom wodonośny w utworach fliszowych. Horyzont wodonośny tworzą tu wody szczelinowo-porowe zalegające w warstwach gruboławicowych piaskowców. Wydajność tego poziomu jest duża w strefach zasilania, poza tymi strefami wydajność się zmniejsza z uwagi na trudności z infiltracją wód poprzez pokrywę czwartorzędową lub serię łupków. Zasobne fragmenty warstw wodonośnych zaliczone zostały do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przez Instytut Hydrogeologiczny i Geologii Inżynieryjnej AGH.

Jednym z priorytetów gminy jest proekologiczna polityka zrównoważonego rozwoju. W tym celu przygotowywane będą programy pozwalające na pozyskiwanie energii odnawialnej, likwidację niskiej emisji, utylizacji azbestu i segregacji odpadów. Będą prowadzone działania edukacyjne wśród rolników oraz będzie stworzony system monitoringu środowiska. Działania te mają też na celu uświadomienie mieszkańcom szkodliwości i zagrożenia spalania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia oraz zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji rolnej w sposób przyjazny środowisku naturalnemu.

Stosunkowo niewielki procent objęcia mieszkańców systemem zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrywania w wodę może w nieznacznym stopniu ujemnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Dlatego też ważne wydaje się, iż dalszy rozwój gminy powinien opierać się na rozwoju infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej.

WYWÓZ ODPADÓW STAŁYCH I CIEKŁYCH

 1. A.S.A EKO POLSKA, oddział – Jabłonka
  18 26 522 52
 2. Firma Usługowo-Handlowa „Kombud”
  34-788 Łętownia 378
  18 277 34 07
 3. Firma IB Sp. z o. o. – ul. Ludźmierska 29
  34-400 Nowy Targ 18 448 85 91
 4. Zakłady Komunalne Sp. z o. o. (Odpady komunalne stałe i ciekłe) ul Kilińskiego 46B 34-700 Rabka Zdrój 18 267 73 95
 5. Firma Stanisław Czyszczoń, Chabówka 140, 18 267 91 41
 6. Oczyszczalnia ścieków w Rokicinach Podhalańskich 18 26 78 630

Segregacja śmieci

Segregacja śmieci

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

 

 

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647

Prawa autorskie UG Raba Wyżna (2011). Kopiowanie, powielanie bez zgody zabronione.
Zamieszczone na stronie znaki towarowe i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji lub osób prywatnych. Komentarze są własnością ich autorów.

Przebudowa serwisu wykonana została zgodnie z założeniami projektu pn.:
"Mały urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne", realizowanego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V Dobre rządzenie - Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powered by Joomla 1.7 Templates